Прецизност и коректност.
Адвокатски услуги от 1993г.

Защита и процесуално предствителство пред Съд, Прокуратура, Органи на МВР, ЧСИ, Европейски съд по правата на човека.

Услуги
 • 1500

  Успешни проекти

 • 650

  Доволни клиенти

 • 952

  Завършени случая


Услуги

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

Адвокатската кантора има дългогодишен професионален опит в сферата на наказателното право и предлага висококвалифицирани правни услуги, изразяващи се в:
- Защита правата и законните интереси на пострадали от престъпления. Изготвя тъжби до Прокуратура, Полиция и съдилищата на Република България. Завежда граждански искове в наказателното производство на пострадали, с цел обезщетяване на нанесените им от престъплението вреди.
- Правна защита и процесуално представителство на обвиняеми по наказателни дела от общ и частен характер. Обжалване на незаконосъобразните и неправилни актове (постановления, определения, присъди, решения) на прокуратурата и съдилищата.
- Правна защита в производства по налагане на мярка за неотклонение “Задържане под стража”, „Домашен арест“, както и в производствата по налагане на други – по-леки мерки за процесуална принуда.
- Правни консултации по наказателни дела, изразяващи се в проучване на делото и даване на мнение по него.
- Правна защита в производства по „Реабилитация“ и „Условно предсрочно освобождаване“.
- Правна защита в производства за „Кумулиране на присъди“, „Екстрадиция“.

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Кантората предлага процесуално представителство и правна защита по административни дела пред всички съдебни инстанции в страната при обжалване на административни актове на държавната и общинска администрация.

Изготвя жалби и срещу наказателни постановления, издадени от различни органи (за нарушения по Закона за движенията по пътищата НАП, РИОКОЗ, РПУ,ОДМВР, Инспекция по труда, Агенция Митници и др.), с което на жалбоподателя е наложено административно наказание за извършено правонарушение.

- консултации и правно съдействие по административните процедури, свързани със строително-предприемаческа дейност за издаване необходимите актове и протоколи в строителството;

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО

- Кантората предлага консултации във връзка с обезщетение при смърт, телесна повреда, вследствие на пътно-транспортно произшествие, трудова злополука или вследствие на лекарска небрежност.
- Предявяване на претенция за неимуществени вреди от ПТП към застрахователното дружество или Гаранционен фонд, съобразена по размер с установената съдебна практика.
- Съдействие на физически и юридически лица за постигане на максимално изгодни обезщетения по съдебен или извънсъдебен ред.
- Устни и писмени консултации във връзка с направен отказ да бъде изплатено застрахователно обезщетение, занижено обезщетение или относно правата Ви като пострадал в ПТП и трудова злополука.
- Защита и процесуално представителство пред всички съдебни инстанции.
- Даване на становища по приложимите Общи и/или Специални условия на конкретна застраховка и законосъобразността им.
- Изготвяне на писмени жалби/възражения.

ТРУДОВО ПРАВО

Процесуално представителство пред съд по трудовоправни спорове във връзка с уволнения, обезщетения, неизплатени заплати и други.

Изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики;

Правни становища по всички видове трудовоправни въпроси:

Консултации на работници/служители във връзка с трудови спорове, искове срещу незаконно уволнение, възстановяване на работа, заплащане на дължими обезщетения, ползване на отпуск, неплатени възнаграждения и други;

Съдействие при воденето на преговори между работодатели и работници/ служители и техните представители за извънсъдебно решаване на трудовите спорове;

СЕМЕЙНО ПРАВО

Кантората предлага консултации и процесуално представителство при:

 • развод по взаимно съгласие
 • развод по общ исков ред;
 • установяване или оспорване на произход от дете – оспорване на бащинство, припознаване, предявяване на искове за установяване на произход от бащата;

ТЪРГОВСКО ПРАВО

Кантората извършва регистрация, пререгистрация на фирми, ЕТ, ООД, ЕООД, АД, събирателно, командитно и командитно дружество с акции, сдружения, фондации, променя и заличава фирми и търговски дружества.
Снабдяване с актуално състояние,   преобразуване, прехвърляне на  дялове и ликвидация на търговски дружества и други.

Нашият екип

Екипът ни се състои от две поколения юристи. Основите на кантората полага адвокат Владимир Маринов през 1993 г.. а през 2011г. се присъединява и адвокат Александър Маринов. Понастоящем кантората има два офиса- в гр.София и в гр. Ловеч, но осъществява дейността си на територията на цялата страна.
Александър Маринов

Адвокат

Завършил с грамота за отличен успех и високи спортни постижения ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ в гр. Ловеч. Завършил е с грамота за успех Софийския университет „Св. Климент Охридски“- специалност „право“ и с отлични оценки от държавните изпити по публично-правни и наказателно-правни науки. Вписан е като адвокат през 2011г., а от 2012 г. - до настоящия момент е адвокат при Софийска адвокатска колегия.

Специализирал се в областта на наказателното и административно право.

Осъществявал е защита и процесуално представителство по множество наказателни дела- по обвинения за притежание на наркотици; управление на МПС след употреба на алкохол и наркотици; хулиганство; унищожаване и повреждане на чуждо имущество; длъжностни присвоявания; данъчни престъпления; кражби; грабежи и убийства.

В практиката си е постигал множество оправдателни присъди, вследствие на което е осъждал Прокуратурата на Република България по Закона за отговорност на държавата и общините за вреди. Нееднократно Прокуратурата на Република България е била осъждана да заплати на клиентите му обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, претърпени в резултат на незаконно повдигнато и поддържано обвинение.

Сред успехите е и спечелено дело пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург. AFFAIRE DERMANSKI c. BULGARIE App. No(s). 61322/10 Court (Fifth Section Committee) за извършени от Република България нарушения на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи.

В областта на административно-наказателното право е осъществявал защита и процесуално представителство срещу незаконосъобразни наказателни постановления и Заповеди за налагане на принудителни административни мерки- напр. временно отнемане на свидетелство за управление на МПС (СУМПС) спиране от движение на МПС (сваляне на регистрационните табели), издадени за нарушения на Закона за движение по пътищата и свързаните с него Наредби

Съдейства за доброволно изплащане на имуществени и неимуществени вреди на пострадали и близки на пострадалите от пътнотранспортни произшествия /ПТП/.

Владимир Маринов

Адвокат

Завършил е специалност право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1990г.
През 1991-1993 г е бил ръководител на Районна прокуратура- Ловеч.
От 1993 до настоящия момент практикува адвокатска дейност при АК Ловеч.
Специализирал се е в наказателно и административно право.
Адвокатската му практика се изразява в защита на законните права на клиенти по тежки наказателни дела за убийства, грабежи, кражби, причиняване на телесни повреди, трафик на хора, дела срещу т.нар „дървена мафия“ за престъпления против горското стопанство и пр.
Има значителен опит в престъпленията по транспорта - наказателни дела за шофиране без свидетелство за управление на МПС, шофиране след употреба на алкохол и наркотици, причиняване на смърт или телесна повреда, вследствие нарушаване на правилата за движение по пътищата и пр.

за Контакт

Как може да се свържете с Нас